Adatvédelemi Szabályzat

GDPR rendelkezéseinek megfelelő

Hatályos: 2018.05.25. napjától

1. Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

1.1. A jelen adatvédelmi szabályzat az ANTIKPIAC.HU domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlapon) Payguard.hu Kft. ( Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em.2 Cégjegyzékszám: 01-09-963856) Üzemeltető, (a továbbiakban: Üzemeltető) által nyújtott szolgáltatások – így különösen a hirdetési szolgáltatás nyújtás és más interaktív szolgáltatások - Felhasználó általi igénybe vétele során történő személyes adatkezelés szabályait tartalmazza. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó a honlapon nyújtott szolgáltatásokat az egyedi szerződésben, üzletszabályzatban meghatározott szerződési feltételben foglaltaknak megfelelően elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi szabályzatot.

1.2. Jelen szabályzat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit is egyidejűen veszi figyelembe. A szabályzat szükségesen rögzíti, hogy az általános alapelvek megtartása mellett az egyes ágazati jogszabályok által meghatározott ideig megőrzendő nyilvántartások (adatbázisok) és okiratok értelemszerűen és szükségesen tartalmazhatnak személyes adatokat, amelyeknek a jogszabály által meghatározott ideig történő tárolása nem sértheti a személyek jogait.

1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot módosítsa. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül, azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi szabályzatot az Üzemeltető köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti.

1.4. Fogalom meghatározások

1.4.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

1.4.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

1.4.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Szabályzatában hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül az Üzemeltető.

1.4.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.4.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Üzemeltető nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

a) Payguard.hu Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u 8. 1 em. 2, cégjegyzékszáma: 01-09-963856; adószáma: 23399741-1-41)

b) Netmask Interactive Kft. (székhelye: 1131 Budapest, Nővér u. 110 , cégjegyzékszáma: 01-09-954570; adószáma: 23134339-2-41)

1.4.6 Szolgáltatás(ok): az Üzemeltető, vagy az Üzemeltetővel szerződésben álló szolgáltatók által kifejtett gazdasági tevékenység, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket ténylegesen telephelyein személyesen megjelenő felhasználók mint megrendelők részére, vagy elektronikus felület igénybevételével illetve azon keresztül (honlap, egyéb elektronikus rendelési rendszer stb.) az Üzemeltető elérhető szolgáltatásokként végez folytat és amely tevékenysége körében adatkezelést végez.

1.4.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Üzemeltető bármely Szolgáltatását igénybe veszi, vagy bármely Üzemeltetői felületen regisztrál, (azaz személyes adatot szolgáltat) és ennek keretében megad legalább egy az alábbi 1.5. pontban felsorolt személyes adatot.

1.4.8 Külső szolgáltató: az Üzemeltető által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, amelyek számára a szolgáltatás biztosítása érdekében felhasználói személyes adat továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve azonosan a Szolgáltatás teljesítése céljából az Üzemeltető részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Üzemeltető Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

1.4.9 Honlap(ok): az Üzemeltető által üzemeltetett honlapok: ANTIKPIAC.HU és a honlapokhoz tartozó social media felületek.

1.4.10 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

1.4.11 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.4.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

1.4.13 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

1.4.14 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

1.4.15 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett csoportosítási és elkülönítési műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

1.5 A kezelt Személyes adatok köre

1.5.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

1.5.2 A Felhasználó döntése alapján az Üzemeltető a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bármely olyan digitális tartalom, jel, kép, profil amely természetes személy azonosítására kizárólagosan alkalmas (avatar), utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja,

1.5.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt küld, úgy az Üzemeltető rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

1.5.4 Olyan adatok amelyek az Üzemeltető által szervezett vagy olyan rendezvényeken amelyen az Üzemeltető megjelenik, esetlegesen speciális akcióin, nyereményjátékán való részvétel, Üzemeltető által készített és terjesztett online kiadványok, vagy kiadásában megjelenő időszakos kiadványok, Üzemeltető álláshirdetései, valamint az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, Rendezvényeken, és Kiadványokban megjelenhetnek.

1.5.5 A hirdetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Üzemeltető kezelheti a fentieken kívül a következő Személyes adatokat: az alábbi adatokat: a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, valamint a szolgáltatáshoz (ide értendőek a termékek is) és a választott fizetési módhoz kapcsolódó személyes adatokat.

1.5.6 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Üzemeltető tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Üzemeltető által folytatott Adatkezelésnek. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

1.5.7 Az Üzemeltető szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

1.6  Az Üzemeltető által kezelt további adatok köre,

1.6.1  Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén specializált  adatcsomagot (ún. „cookie”-t) küldhet el. Az Üzemeltető a cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelheti: demográfiai adatok valamint a felhasználó által megadott paraméterek alapján jellemző érdeklődési kör, szokások, preferenciák amelyek a böngészési előzményeken alapulnak. A cookie alkalmazásának célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, valamint a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja és paraméterezheti eszközét olyan formában, hogy a cookie-k alkalmazását automatikusan tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával egyben a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes, bizonyos szolgáltatások igénybevétele korlátozódhat, akadályozódhat.

1.6.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülhetnek olyan adatok amelyeket a Felhasználó bejelentkezésre használt eszközének rendszerétől függően a Szolgáltatás igénybe vétele során keletkeznek, és amely adatokat az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön szabályzata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

1.7. Adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának formái:

a) Személyes nyilatkozattétel:

Az Üzemeltető közforgalom számára nyitva álló helységeiben történő szolgáltatás igénybevétel esetén írásos nyilatkozatban történik.

b) Hírlevél feliratkozás regisztráció,:

Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapon található megfelelő szövegrész melletti jelölőnégyzet bejelölésével ad meg. A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás regisztráció esetén a nyomtatványokban megjelölt kör, valamint esetleg jelszó. Az adatkezelés célja: az Üzemeltető szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. regisztráció esetén kiegészítetten: szerződéskötés, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása, kedvezmények igénybevétele, hozzáférés a nem mindenki számára nyilvános tartalmakhoz. Az adatkezelés időtartama: hírlevél és feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén a kérelmére történő törlésig, vagy szerződéses kapcsolat esetén annak megszűnéséig.

c) E-Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Az Üzemeltető direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, A társasággal való bármely kapcsolatfelvétel magában foglalja a direkt marketing célra történő adathasználatot ahogyan az jelen tájékoztató is 2. pontjában rögzíti. A direkt marketing adatkezelés azonban minden adatkezelési hozzájárulás megadásakor kifejezetten megtagadható, letiltható. a hozzájárulás tiltása az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban megfogalmazottan egyértelmű és kifejezett. Az előzetes hozzájárulása tiltását az Üzemeltető a személyesen tett nyilatkozattételi formanyomtatványon, valamint honlapján ugyancsak az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatban a „direkt marketing célú hozzájárulás” szövegrészben értelemszerűen a jelölés helyén X jellel történő tiltással tagadhatja meg.

Az adatkezelési cél: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés.

d) Hirdetési tevékenységgel összefüggő adatkezelés

A hirdetési oldalon történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a tájékoztatásra a fenti rendelkezések az irányadók.

Az Üzemeltető weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)  hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A hirdetési oldalon történő hirdetés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja és terjedelme

2.1. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások során a Felhasználó személyes adatit érintő adatkezelés tekintetében Üzemeltetőnek az Üzemeltető minősül, aki az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Üzemeltető az adatkezelést saját technikai eszközeivel végzi.

2.2. A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Üzemeltető Üzemeltető képviselői, illetve a munkakörük alapján erre felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg, továbbá azok a személyek, akiknek a személyes adat a 3.1. - 3.3. pontok alapján továbbításra került.

2.3. Az adatkezelés minden esetben a Felhasználó önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott cél érdekében, a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

2.4. Amennyiben az Üzemeltető egyes szolgáltatások igénybe vételét a honlapon történő regisztrációhoz köti, a regisztráció feltételeként kizárólag olyan személyes adatokat kérhet a Felhasználótól, amelyek a Felhasználó azonosításához, a szolgáltatás jogszerű és biztonságos igénybe vételének biztosításához, a visszaélések megakadályozásához, a Felhasználóval való kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Üzemeltető a regisztrált Felhasználó adatait addig kezelheti, ameddig a Felhasználóval a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.

2.5. Az adatkezelési cél:

Üzemeltető a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása; hirdetési tevékenység  elősegítése

kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a Felhasználó által elküldött megrendelésre, üzenetre történő válaszadás.

a Weboldalon keresztül leadott hirdetések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;

közösségi szolgáltatások (facebook, twitter, stb.) esetén Felhasználók és az Üzemeltető egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele,

a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;

az Üzemeltető termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Tájékoztatás”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatokat az Üzemeltető a cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi. Az adatokat törölni kell a felhasználó kérésére, agy a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését és teljesítését követően, ha a szerződésből eredő követelés érvényesítése érdekében az adatok kezelése már nem szükséges, vagy az Üzemeltető az adatkezelés céljáról önként lemondott.

2.6. Az Üzemeltető a 2.4. pontban említett, regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokon és az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokon túlmenően egyéb adatot az Üzemeltető nem kezel. Amennyiben szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás és statisztika céljából kezelne egyéb adatokat, úgy azokat – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett - a Felhasználó ezirányú informálását követően és kifejezett hozzájárulása alapján kezel.

2.7. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor egyes felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető birtokába kerülnek. A szolgáltatások Felhasználói számítógépeinek egyes technikai adatai és IP címei a honlap látogatottságának mérése, továbbá az esetleges hibák és internetes támadási kísérletek megakadályozása és elhárítása érdekében naplózásra kerülnek. Ezen adatok bizonyos esetekben, amennyiben azok kapcsolata az érintettel helyreállítható, személyes adatnak minősülnek. A naplózást rögzítő fájlokat az Üzemeltető statisztikai célra felhasználja, a naplózás során kezelt adatokat az Üzemeltető egy évig tárolja. A honlapon nyújtott szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználó személyével közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat („cookie”) telepít a Felhasználó számítógépére a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, a szolgáltatások hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. A Felhasználó a böngészőszoftverében beállíthatja ezen fájlok telepítésének megakadályozását, továbbá a telepített adatfájlok bármikor törölhetők. Ezen adatfájlok el nem fogadása, illetve telepítésük megakadályozása esetén bizonyos szolgáltatások nem vehetők igénybe, illetve a szolgáltatások egyes részei nem megfelelően működhetnek, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A telepített adatfájlok használatából eredően az Üzemeltető birtokába került adatokat az Üzemeltető csak az érintett hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyek számára.

2.8. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybe vétele során a Felhasználók közlései tartalmazhatnak a Felhasználóra, más Felhasználóra vagy más harmadik személyre vonatkozó személyes adatot, amelyek ily módon az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. Az ily módon az Üzemeltető kezelésébe került személyes adatot az Üzemeltető az adott szolgáltatás funkciójából eredő célból a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli. Ehhez hasonlóan jogosult az Üzemeltető kezelni azokat a személyes adatokat is, amelyeket a Felhasználó által az Üzemeltető részére, illetve a honlapon nyújtott szolgáltatás igénybe vételével más Felhasználó részére küldött elektronikus levelek, üzenetek tartalmaznak.

3. Adattovábbítás

3.1. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek az adattovábbítás céljáról történő előzetes tájékoztatás mellett.

3.2. A Felhasználók a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások használata során nyilvánosságra hozhatnak és bárki számára hozzáférhetővé tehetnek egyes személyes adatokat, amelyek kezelését így harmadik személyek számára is lehetővé teszik. A személyes adatok ilyen módon történő nyilvánosságra hozatala és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó döntésén alapul, ezért annak következményeiért, a személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető Felelősséget nem vállal.

3.3. A honlapon történő megrendelés esetén, amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékek szállítását választotta, a szállításhoz és a szállítással kapcsolatban a fuvarozó és a Felhasználó közötti kapcsolattartáshoz és együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges adatokat (szállítási cím és név, illetve elérhetőség) a szállítást végző fuvarozó vállalkozó részére továbbítja. Az így továbbított adatokat kizárólag a szállítást végző fuvarozó cég vezető tisztségviselői és munkavállalói ismerhetik meg. A szállítást végző fuvarozónak továbbított személyes adatokat a fuvarozó a szállítás meghiúsulását vagy teljesítését követően haladéktalanul köteles törölni.

3.4. Külső szolgáltatók fizetést biztosító rendszerek:

Az Üzemeltető az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a hirdetési szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (név, bankkártya szám, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító, vagy közvetett szolgáltató honlapján érhető el.

Az Üzemeltetővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók az alábbiak:

Unicredit Bank

3.5. Adatfeldolgozás

Az Üzemeltető tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Üzemeltetővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Üzemeltető folyamatosan ellenőrzi az Adatfeldolgozók tevékenységét és a személyes adatok védelmét. Az Adatfeldolgozók más adatfeldolgozó igénybe vételére, alvállalkozói bevonására csak az Üzemeltető hozzájárulásával jogosultak.

4. Adatbiztonság

4.1. Az Üzemeltető Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az Üzemeltető különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.

4.2. Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az Üzemeltető által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

4.3. Az Üzemeltető adatkezelésének időtartam

Az Üzemeltető a részére adott és teljesített hirdetések email címeit a hirdetési idő lejártát követően azonnal törli. Az automatikusan rögzített IP címeket az Üzemeltető a rögzítésüket követően a hirdetési időt követően nem tárolja.

A Felhasználó által az Üzemeltető Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Üzemeltető rendszereiből törlődik.

Az Üzemeltető által szervezett rendezvények és akciók résztvevőinek Személyes adatait Üzemeltető– kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy akció megszűnéséig kezeli. Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. Bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az Üzemeltető a személyes adatokat az eljárás teljes idejére megőrizheti.

A honlap és az Üzemeltető technikai rendszerei (számlázás, belső adtakezelési rendszer stb.) működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, valamint az egyéb jogszabályok által meghatározott kötelező tárolási időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben, vagy egyéb formában. Az Üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal, a jogszabályok által kötelezővé tett esetek kivételével ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását időközben visszavonta vagy megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye a számviteli és esetleg munkaügyi nyilvántartásokat, a nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket, valamint a Bíróságot ide nem értve nem válik személyhez kötötten azonosíthatóvá.

Amennyiben a személyes adat törlését, a törlést bíróság vagy hatáskörrel rendelkező hatóság jogerős határozatával elrendeli úgy annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül az Üzemeltető azt végrehajtja. Egyebekben Személyes adatot az Üzemeltető addig az időpontig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, vagy jogszabályi kötelezettség amely a személyes adat törlését kizárta.

5. Az Üzemeltető Munkavállalóval és a Munkavállalónak jelentkező valamint ügyfélkiszolgálásra alkalmas telephelyein személyesen megjelenő személyekkel és a kamerarendszerrel összefüggő adatkezelések:

5.1 Az Üzemeltető munkavállalói tekintetében az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, TAJ szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, egyéb a munkakör betöltéséhez szükséges okiratok száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága, valamint bármely olyan személyes adat amelyet a munkaviszonyból származó munkáltatói kötelezettség teljesítése okán szükséges.

5.2 Az Üzemeltető munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettségek teljesítése. Az Üzemeltető munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az ágazati mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg

5.3 Az Üzemeltető azon személyek adatait akik munkavállalásra jelentkeznek a jelentkező önkéntes, és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatuk alapján kezeli amelynek célja az Üzemeltető munkavállalóinak kiválasztása. Az Üzemeltetőnél jelentkező személy által szolgáltatott adatok (CW, alkalmassági dokumentumok, stb.) megküldésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb a jelentkezésétől számított 1 naptári évig.

5.4 . Az Üzemeltető minden telephelyén és tevékenység végzési helyén megfigyelő kamerákat működtet, melynek oka és célja egyrészről a vagyonvédelem, másrészről az ügyfélpanaszok kezelése, és a munkavállalók jogszerű ellenőrzése, valamint az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása. A berendezések fénykép és video felvétel állandó rögzítésére alkalmasak. A felvételekkel az Üzemeltető rendelkezik és használja fel a fenti okokból. A felvételek technikailag folyamatos időszakos törlési szabály szerint törlődnek, amely időtartama legfeljebb 30 nap.

5.5 A megfigyelt, és figyelmeztető jelzéssel ellátott területre való belépés esetén az elektronikus megfigyelőrendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíti.

5.6 A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatás alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Hozzájárulást megtagadására, a figyelemfelhívó táblával megjelölt területen történő belépés elkerülésével van lehetőség.

5.7 A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Társaság vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult megismerni, hogy az Üzemeltető mely személyes adatait milyen célból kezeli, továbbá hogy mely személyes adatait milyen célból mely harmadik személynek továbbította az Üzemeltető. A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban  a törlését. A Felhasználó a tájékoztatást iránti kérelmet az antikpiac@antikpiac.hu elektronikus postafiókra küldött e-mail útján teheti meg.

6.2. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti igazoltnak amennyiben a kérelem alapján a kérelmező kétséget kizáróan és egyértelműen azonosítható. Az e-mail útján érkező tájékoztatásra irányuló kérést az Üzemeltető igazoltnak tekinti, ha az a kérelmezőnek az általa regisztrált e-mail címéről kapja. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a lehetőséget hogy a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése előtt kétsége esetén a kérelmezőtől egyéb azonosításra alkalmas adatot kérjen.

6.3. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kérelmezőnek az Üzemeltető által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés jogalapjára, céljaira, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint amennyiben a személyes adatok továbbítása történt, arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

6.4. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

6.5. A Felhasználó kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak kijavítását, illetve helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által megadott személyes adatok a profil oldalakon módosíthatóak. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre.

6.6. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható jogszabály felhatalmazás okán, a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A törlési kérelem megtagadásáról az Üzemeltető minden esetben a megtagadás okának megjelölésével tájékoztatja a Felhasználót. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre. Az Üzemeltető által küldött levelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

6.7. A Felhasználó továbbá kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Üzemeltető korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Üzemeltető akkor is korlátozza, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

6.8. A Felhasználó kérheti, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.9. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a Személyes adatok kezelése kizárólag az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha az adatkezelés célja közvélemény kutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű okból kerül sor. Az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6.10. A 6.2. pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

6.11. A fenti tájékoztatáson kívül az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

Budapest, 2018. május 25.